دردوران بارداری ذخیره چربی دربدن مادر بیشتر شده و این مسئله سبب جذب بهتر و عبور سریعتر داروها و مواد سمی حلال درچربی می شود. از طرف دیگر هرچه وزن مولکولی یک ماده کمتر باشد شانس عبور آن از جفت بیشتر است. اغلب داروها که وزن مولکولی آنها بین 250 تا 500  باشد، می توانند درتروفوبلاست و نسوج پیومندی و آندوتلیال جفت نفوذ کنند. تغییرات درجفت درجریان سه ماهه سوم سبب افزایش احتمال عبور دارو از جفت می شود. همچنین به دلیل افزایش حجم خون و پلاسمای مادر درجریان حاملگی، غلظت پروتئین های سرم کاهش می یابد. این مسئله سبب نقصان ظرفیت ترکیبی پروتئین با داروها درسیستم گردش خون مادری شده و لذا داروی آزاد بیشتری می تواند از طریق جفت وارد بدن شود. از سوی دیگر به دلیل عدم تغییر درگردش خون کبدی دردوران حاملگی متابولیزه شدن داروها دراین عضو به آهستگی صورت می گیرد ولی به دلیل افزایش پرفوزیون کلیوی دفع داروها از کلیه سریعتر انجام می شود. همه این تغییرات سبب میگردد که جذب  دارو دربدن مادر باردار با یک فرد عادی متفاوت باشد و این نکته ای است که بایستی از سوی پزشک مورد توجه قرار گیرد تا  مقدار داروی تجویز شده را به دقت تنظیم کند. از آنجایی که افراد عادی درمورد نحوه جذب داروهای مختلف اطلاعات دقیقی ندارند ، تاکید می شود که از مصرف خودسرانه دارو دراین زمان جدا خودداری شود. البته باید توجه داشت که مصرف برخی داروها درباردای بی خطر بوده و حتی دربسیاری مواقع برای حفظ سلامت مادر تجویز می شود. برای تعیین میزان خطرناک بودن یا بی خطر بودن داروها از علائم اختصاری A و B و C و D و X استفاده می شود.

گروه A : مطالعات جامع حاکی از عدم وجود خطر برای جنین درسه ماهه اول حاملگی ، فقدان خطر درسه ماهه بعدی و نیز عدم احتمال ظهور آسیب کشنده درآینده است.

گروه B : مطالعات برروی جنین حیوانات حاکی از وجود خطر کشنده نیست و مطالعات جامع درزنان حامله وجود ندارد یا مطالعات روی جنین حیوانات حاکی از بروز اثرات سوء بوده ( به غیر از کاهش باروری) که درمطالعات جامع درزنان باردار درسه ماهه اول قطعی نمی باشد و حاکی از وجود خطر درسه ماهه بعدی نیست.

گروه C : مطالعات روی حیوانات حاکی از اثرات سوء روی جنین است. عوارض تراتوژنیک یا از بین برنده جنین یا سایر عوارض دیده شده و مطالعات جامعی درزنان وجود ندارد یا اینکه مطالعات درزنان و حیوانات موجود نیست. دارو باید تنها درصورتی تجویز شود که فواید احتمالی آن برتر از خطر احتمالی برای جنین باشد.

گروه D : شواهد مثبتی از خطر مرگبار برروی انسان وجود دارد. اما فواید حاصله از مصرف دارو درزنان حامله ممکن است علی رغم وجود خطر پذیرفته شود. برای مثال درصورتی که دارو دروضعیت تهدید کننده زندگی یا برای بیماری خطیری که داروهای ایمن تر نمی تواند مصرف شود یا غیر موثر است مورد نیاز باشد.

گروه X : مطالعات حیوانی یا انسانی نشان دهنده ناهنجاری کشنده است یا بر طبق تجربه شواهدی از خطر کشنده وجود دارد یا هردو و خطر مصرف دارو درزنان حامله به طور واضحی بر هرگونه فواید ممکن برتری داردو دارو درزنانی که حامله هستند یا ممکن است حامله شوند منع مصرف دارد.تاريخ : سه شنبه دهم خرداد ۱۳۹۰ | 10:15 | نویسنده : روابط عمومی شبکه بهداشت |